คำศัพท์ หมวด ด (หน้า 1/77)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Dr. Adrian" and a fellow Indian scientist have discovered that a malfunction with the world, which would result in the world's destruction in 2012, hurried to report to the President of the United States. "ดร.เอเดรียน" กับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียได้ค้นพบว่าเกิดความผิดปกติกับโลกซึ่งจะส่งผลให้โลกถูกทำลายในปี 2012 จึงรีบกลับมารายงานให้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทราบ
2 "Doi Boi or Doi Peek" has two bars. "ดอยคูหาหรือดอยเพ็ก" มีบาราย ๒ แห่ง นับเ
3 ." Consequently, investors almost instinctively know they shouldn't own only one or a few stocks. "ดังนั้นนักลงทุนเกือบจะรู้ว่าสัญชาตญาณไม่ควรเป็นเจ้าของหุ้นเพียงอย่างเดียวหรือไม่กี่หุ้น
4 “So only your Yuan Gate disciples are allowed to kill my Dao Sect’s disciples?” Lin Dong laughed. "ดังนั้นสาวกของคุณที่ประตูหยวนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าเหล่าสาวกของพระองค์ได้?" หลินดงหัวเราะ
5 "So for these children, I think this is a real step forward." "ดังนั้นสำหรับเด็กเหล่านี้ฉันคิดว่านี่เป็นก้าวที่แท้จริง"
6 "Good. I would like you to go to the top of the train steps and walk down them with a steady quarter-note beat. Like this," and Clara played the tone bars in a steady beat using three different bars "ดีฉันอยากให้คุณไปที่ด้านบนของบันไดรถไฟและเดินลงไปกับจังหวะไตรมาสที่ทราบเช่นนี้" และคลาราเล่นแถบเสียงในจังหวะคงที่โดยใช้แถบที่แตกต่างกันสาม
7 "Seemingly simple feedback loops in single cells can actually generate rather complex behaviors in order to accomplish various tasks." "ดูเหมือนว่าห่วงความคิดเห็นง่ายๆในเซลล์เดียวจริงๆแล้วสามารถสร้างพฤติกรรมที่ค่อนข้างซับซ้อนเพื่อบรรลุงานต่างๆได้"
8 “It seems like he is quite a good fellow. "ดูเหมือนว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดี
9 "Cotton yarn and linen thread, paper parchment several ways". "ด้ายฝ้ายและผ้าลินินด้ายไม้กระดาษขลุกหลายวิธี" ไม่นานจนกระทั่งหลายเดือนหลังจากได้ร
10 Allegro (ดนตรี) ซึ่งมีจังหวะที่สั่นและเร็ว
11 Allegro (ดนตรี) ซึ่งมีจังหวะที่สั่นและเร็ว
12 Blaze (ดวงตา)ส่องแสงจ้าเนื่องจากมีอารมณ์รุนแรง
13 Rise (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า
14 Blossom out (ดอกไม้)บาน, เบ่งบาน
15 Run down to (ดินแดน) แผ่ไปถึง
16 On the rocks (ดื่มเหล้า) ที่ใส่น้ำแข็ง
17 (See Box 2.) (ดูกล่อง 2)
18 (See the Scout trousers) (ดูตราที่ผ้าผูกคอลูกเสือ)
19 (see engine hood remove in the hull/engine hood chapter) (ดูที่ฝากระโปรงเครื่องยนต์ถอดออกในส่วนของลำตัว / ลำตัวเครื่องยนต์)
20 (See Annex 2,page 5.) (ดูภาคผนวก 2 หน้า 5)
21 (See Annex 2,page 5.) If Yes, list the substances in Form 3, page 26. (ดูภาคผนวก 2 หน้า 5) ถ้าใช่ให้ระบุสารในแบบฟอร์ม 3 หน้า 26
22 (See Annex 3,page 5.) (ดูภาคผนวก 3 หน้า 5)
23 (see figure 1 for an overview (ดูรูปที่ 1 สำหรับภาพรวม
24 (see later in this chapter) (ดูในตอนท้ายของบทนี้)
25 (see attached file) (ดูไฟล์ที่แนบมา)
26 - Well, let's work together. -ดี ไว้มาทำงานด้วยกันน่ะ
27 - Design by professional designer team. -ดีไซน์รูปลักษณ์โดยทีมดีไซน์เนอร์มืออาชีพ
28 - Maintaining legal welfare and other legal requirements. -ดูแลการจัดสวัสดิการตามกฎหมายและนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
29 /Diesel /ดีเซล
30 2, this has no orbit. 2ดวงนี้้มีวงโคจรที่ไม่เหมื
31 What's
32 Boy ด.ช.
33 Girl ด.ญ.
34 Mrs. Pornpash Chandra   ด.ต.หญิง พรนภัส จันทระ  
35 Plentiful ดก
36 Plentifully ดก
37 Plentifully ดก
38 Plentifully ดกดื่น
39 Her washing machine works with the meter. ดครื่องล้างจายของเธอทำงานด้วยเมอร์เตอร์
40 Jungle ดง
41 Jungle ดง
42 Banana plantation ดงกล้วย
43 Banana plantation ดงกล้วย
44 Jungle ดงดาน
45 Jungle ดงดาน
46 Dense forest ดงดิบ
47 Dense forest ดงดิบ
48 Dense and impenetrable forest ดงดึก
49 Dense and impenetrable forest ดงดึก
50 Patch of grass ดงหญ้า
51 Patch of grass ดงหญ้า
52 Bamboo grove ดงไผ่
53 Bamboo grove ดงไผ่
54 Dredd ดดดดด
55 At the end of the day, even though the American education system has a high tuition fee and a student status check and strict control. ดท้ายนี้ถึงแม้ว่าระบบการศึกษาของอเมริกาจะมีการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนที่สูงและมีกระบวนการตรวจสอบสถานะนักเรียนและการควบคุมที่เข้มงวด
56 Music ดนตรี
57 Music ดนตรี
58 There are many types of music, but the most unique is Fado, a folk music. ดนตรี มีหลายประเภท แต่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สุดคือดนตรีฟาดู้ (Fado) ซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้าน
59 Allegretto ดนตรีซึ่งมีจังหวะค่อนข้างเร็ว
60 Alto clef ดนตรีตัว C บนเส้นเสียงที่สามของเครื่องดนตรี
61 Adagio ดนตรีที่บรรเลงอย่างช้า ๆ
62 Impressionism ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
63 Sonata ดนตรีที่เรียบเรียงสำหรับเครื่องดนตรีหนึ่งหรือสองชิ้น
64 Musical instruments are not required. ดนตรีที่ไม่ต้องใช้เครื่องดนตรี
65 Musical instruments not used ดนตรีที่ไม่ใช้เครื่องดนตรี
66 Hip-hop ดนตรีป๊อปชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยดนตรีแร็บ ศิลปะการวาดภาพหรือพ่นสีบนกำแพง และการเต้นเบรกดานซ์
67 Fantasia ดนตรีผสมที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน, ทำนองเสียงผสม
68 Hard rock ดนตรีร็อกที่มีจังหวะตีแบบง่ายๆ หนักแน่นและเสียงดัง
69 Heavy metal ดนตรีร็อกที่มีลักษณะเฉพาะคือเสียงดังและมีเนื้อหาที่รุนแรง
70 Rock-and-roll ดนตรีร็อกแอนด์โรลล์
71 Rock ดนตรีร็อค
72 Rock music, hip hop and pop. ดนตรีร๊อค คอิปฮอบ และป๊อป
73 Symphony ดนตรีวงใหญ่, ดนตรีประสานเสียงวงใหญ่
74 Quickstep ดนตรีสำหรับเต้นรำจังหวะเร็ว
75 Refrain ดนตรีหรือเพลงท่อนที่ลูกคู่ร้องรับ
76 The original Acapella music was separated from the modern polyphonic renaissance and modernist Taos Baroque. The acapella was often referred to by all vocalists. ดนตรีอะแคปเปลลาเดิมแยกออกจากแนวร้องโพลีโฟนีเรอเนสซองซ์และคอนเซรอ์ตาโตบาโรก ในสมัยใหม่ อะแคปเปลลามักหมายถึงการร้องโดยเสียงร้องทั้งหมดไม่ว่าจะแนว
77 Music is an art form and cultural activity whose medium is sound organized in time. ดนตรีเป็นรูปแบบศิลปะและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีขนาดปานกลางจัดเป็นเสียงในเวลา
78 Ragtime ดนตรีแจ๊ซประเภทหนึ่ง (ของอเมริกันมีขึ้นปลายศตวรรษที่ 19)
79 Stomp ดนตรีแจ๊ส
80 Reggae ดนตรีแนวนิยมแบบเร็กเก้ มีต้นกำเนิดจากจาไมก้า
81 Soul music ดนตรีแนวป๊อบ
82 Folk ดนตรีแนวลูกทุ่ง, ดนตรีแนวพื้นบ้าน
83 March ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว
84 Jerk up ดนโด่
85 Smell ดม
86 Smell ดม
87 Smell ดมกลิ่น
88 Smell ดมกลิ่น
89 Smell ดมกลิ่น
90 Smell ดมกลิ่น, ได้กลิ่น
91 Smell out ดมกลิ่นหา
92 Elephant ดมไร
93 Elephant ดมไร
94 Duke ดยุค
95 Duke ดยุค
96 Doctor ดร.
97 Dr. ดร.
98 Dr. ดร.
99 Dr. Spence has taken in an assortment of strays over the years but none have formed s ดร. Spence ได้ดำเนินการในการเลือกสรรของ strays ในช่วงหลายปี แต่ไม่มีใครได้ก่อตัวขึ้น s
100 Dr.Madan Kataria agrees, He started the first laughter club in Mumbai, India,in 1995. ดร. มาดานคาทาเรียเห็นพ้องกันว่าเขาเริ่มก่อตั้งชมรมเสียงหัวเราะครั้งแรกในเมืองมุมไบประเทศอินเดียในปี 2538
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่