คำศัพท์ หมวด ด (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 ได้ The construction of a railway from Thailand through Burma, China, to India is difficult. It requires a lot of labor. ‘การสร้างทางรถไฟจากไทยผ่านพม่า,จีน,ไปยังอินเดียเป็นไปได้ลำบากต้องอาศัยแรงงานจำนวนมาก’
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่