คำศัพท์ หมวด ท (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 “The resources, capabilities and skills we have in the business and how we use them to ensure a focus on: "ทรัพยากรความสามารถและทักษะที่เรามีในธุรกิจและวิธีที่เราใช้พวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าจะมุ่งเน้นไปที่:
2 "Cleaning Houses" "ทำความสะอาดบ้าน"
3 "Do something to me. "ทำอะไรบางอย่างกับฉัน
4 “Why so little,” she asked the pet store owner.             "ทำไมต้องน้อยหน่อย" เธอถามเจ้าของร้านขายสัตว์เลี้ยง            
5 “Why is that there?” It turns out that hole serves a vital purpose! "ทำไมถึงมีที่นี่?" มันกลายเป็นหลุมที่ทำหน้าที่สำคัญ!
6 "Why are you on this board?" "ทำไมเจ้าถึงไปอยู่บนนั้นได้ล่ะคะ"
7 "Dear, if we are still here, we must go. "ที่รักคะ ถ้าเรายังอยู่กันแบบนี้ต่อไป ต้องอด
8 "Where there's a will, there's a way," reads the second, written on a blank piece of paper As Einstein handed over the advice, he added a small quip "Maybe if you're lucky those notes will become much more valuable than just "ที่ไหนมีประสงค์จะมีวิธี" อ่านที่สองเขียนลงบนกระดาษเปล่า Einstein มอบคำแนะนำเขาเพิ่มคำคมเล็ก ๆ "บางทีถ้าคุณโชคดีที่บันทึกเหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเพียงแค่
9 'To get this powder you must plant bananas, lots of bananas. 'ที่จะได้รับผงนี้คุณต้องปลูกกล้วยจำนวนมากกล้วย
10 Revert to (ทรัพย์สิน)กลับสู่, กลับคืนสู่
11 (trips) required for manufacturing one switch gear (ทริป) ที่จำเป็นสำหรับการผลิตเกียร์หนึ่งสวิตช์
12 Go out (ทะเล)ไหลออกจากฝั่ง
13 (For various requests. (ทั้งนี้การขออนุญาตต่างๆ
14 Pitch (ทาง) เอียง, (ทาง) ลาด
15 Quicken (ทารกในครรภ์) เริ่มดิ้น
16 (Made every day with a re-grade medication) (ทำทุกวันที่มีการ re-grade ใบยา)
17 (Made every day with a re-grade medication) (ทำทุกวันที่มีการ re-grade ใบยา)
18 (Do every day with medication) (ทำทุกวันที่มีการรับใบยา)
19 On behalf of (ทำบางสิ่ง) ในนามของ
20 On someone's behalf (ทำบางสิ่ง) ในนามของ
21 (Do the chemicals into the refinery for use in the process) (ทำเรื่องนำสารเคมีเข้าโรงกลั่นเพื่อสำหรับใช้ในprocess)
22 (Increasing the problem level).                    (ทำให้เพิ่มระดับปัญหาเพิ่มขึ้น) มักเกิดจาก                   
23 (to which I agree) about the leadership style of San Suu Kyi as a way to Myanmar's Democracy. (ที่ฉันเห็นด้วย) เกี่ยวกับรูปแบบการเป็นผู้นำของซานซูจีในฐานะทางประชาธิปไตยของพม่า
24 Sink to (ที่ดิน, พื้นดิน) มีไปจนถึง
25 Self-contained (ที่พัก) ซึ่งมีทุกอย่างพร้อมในตัว (เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ), ซึ่งมีอุปกรณ์ใช้สอยพร้อม
26 What are you trying to get at (ที่พูดนี่) ต้องการอะไร
27 (that implies the weakest scattering), which correlates to Earl et. (ที่หมายถึงการกระเจิงที่อ่อนแอที่สุด) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ Earl et.
28 (Adinan Pakbara) (ท่านอดินันท์ ปากบารา)
29 It is a fun day when the kite beat him. (ท้องสนามหลวงในปัจจุบัน) เป็นที่สนุกสนานเมื่อเวลาที่ว่าวสายใดชนะพระองค์
30 Turn over (ท้องไส้) ปั่นป่วน, (ใจ) สั่น
31 , Tarda, hot compress, cold compress ,ทายา,ประคบร้อนประคบเย็นให้ฉัน
32 - Try to print a Lot tag that is sharp. -ทดลองปริ้น Lot tag ว่ามีความคมชัด
33 - Experimental measurement of data storage and remote data transmission capabilities. -ทดลองวัดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลระยะไกล
34 - Working in a Canon factory. -ทำงานในโรงงานแคนนอน ตำแหน่ง คิวซี
35 - Doing the Cheer Academic Year 2016 -ทำแสตนเชียร์ปีการศึกษา2561
36 1 Understand 1ทำความเข้าใจ
37 1 makes us smarter than ever 1ทำให้เราฉลาดขึ้นกว่าเดิม
38 1 pm 1ทุ่ม
39 1 half 1ทุ่มครึ่ง
40  Everyone wants to meet you. You're famous!  ทุกคนต้องการที่จะพบคุณ คุณเป็นคนดัง!
41 Dentist ท.ญ.
42 Royal Thai Army Radio and Television ท.ทบ.
43 Doctor of Dental Surgery ท.บ.
44 Dentist ท.พ.
45 The TV Pool of Thailand ท.ร.ท.
46 Bangkok International Airport ทกท.
47 Soldier ทกล้า
48 Department of Commercial Registration ทค.
49 Brief Introduction Severe arthritis is characterized by the occurrence of spontaneous bleeding from childhood, which can lead to complications, especially in joints. ทคัดย่อบทนำใรรุนแรงเป็นโรคที่หายากโดดเด่นด้วยการมีเลือดออกที่เกิดขึ้นเองจากวัยเด็กซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อต่อ
50 Information technology is playing a role in human daily life. ทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุกๆ
51 Tachai - Punna ทชัย-ปุณณกา
52 Priest ทชี
53 Carry (a number) ทด
54 Compensate ทด
55 Dike ทด
56 Be discouraged ทดท้อ
57 Irrigate ทดน้ำ
58 Irrigate ทดน้ำ, จัดสรรน้ำ
59 Advance money ทดรอง
60 Advance payment for participation. ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายเข้าร่วมรับรางวัล
61 Test ทดลอง
62 Experiment ทดลอง (ทางวิทยาศาสตร์), ทดสอบ
63 Try and check the 1000 skin problems found the following.    ทดลองขึ้นและเช็คสภาพผิว 1000 ตัว พบปัญหาดังต่อไปนี้   
64 Experiment with the specifications in the operating manual. ทดลองทำงาน ตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน
65 Experimental design work. ทดลองทำงานออกแบบที่ถนัด
66 Try out ทดลองปฏิบัติ
67 Experiment ทดลองปฏิบัติงาน
68 Experiment with the guidelines. 11/5/2018 - 11/6/18 ทดลองปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 11/5/2018 – 11/6/18
69 Experiment with the guidelines 14-31 / 5/2018. ทดลองปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 14-31/5/2018
70 Try out (on someone) ทดลองว่าดีหรือไม่, ทดลองว่าชอบหรือไม่, ลองถามความเห็นผู้อื่นดูว่าเป็นอย่างไร
71 Try out someone (on something) ทดลองว่าดีหรือไม่, ทดลองว่าชอบหรือไม่, ลองถามความเห็นผู้อื่นดูว่าเป็นอย่างไร
72 Try out someone / something ทดลองว่าดีหรือไม่, ทดลองว่าชอบหรือไม่, ลองถามความเห็นผู้อื่นดูว่าเป็นอย่างไร
73 Try someone / something out ทดลองว่าดีหรือไม่, ทดลองว่าชอบหรือไม่, ลองถามความเห็นผู้อื่นดูว่าเป็นอย่างไร
74 Run up ทดลองเครื่อง, ทดสอบเครื่องยนต์
75 Try playing the game board as an example. ทดลองเล่นบอร์ดเกมส์เป็นตัวอย่าง
76 Try playing as an example. ทดลองเล่นเป็นตัวอย่าง
77 Trial: 1 day trial to a subscription renewing every 1 month ทดลองใช้: ทดลองใช้งาน 1 วันสำหรับการต่ออายุสมาชิกทุกๆ 1 เดือน
78 Try it out: 1 day trial for membership renewal every 1 month.   ทดลองใช้: ทดลองใช้งาน 1 วันสำหรับการต่ออายุสมาชิกทุกๆ 1 เดือน  
79 Essay ทดสอบ
80 Proof ทดสอบ
81 Put someone through ทดสอบ
82 Tempt ทดสอบ
83 Test ทดสอบ
84 Test ทดสอบ
85 Test 15 pods ทดสอบ 15 ฝัก
86 Test 15 pods found. ทดสอบ 15 ฝัก พบว่า
87 Test 15 pods were found to have 13 white silk pods. ทดสอบ 15 ฝัก พบว่า มีไหมสีขาว 13 ฝัก
88 Test 15 pods showed that 13 white silk pods accounted for 87% ทดสอบ 15 ฝัก พบว่า มีไหมสีขาว 13 ฝัก คิดเป็น 87%
89 Of HbA1c test to ทดสอบ HbA1c ไปที่
90 Testing HSK4. ทดสอบ HSK4
91 Proximity Switch test if the door is open, the machine must stop. ทดสอบ Proximity Switch ถ้าเปิดประตู เครื่องต้องหยุดการทำงาน
92 T-test (at 0.05 significance level) was applied ทดสอบ T-test (ระดับนัยสำคัญ 0.05)
93 Test werley ทดสอบ werley
94 Test preparation ทดสอบ เตรียมความพร้อม
95 Try out (for) ทดสอบ(ความสามารถในการแสดง การเล่นกีฬา)
96 Test for ทดสอบ, ตรวจสอบ
97 Put someone / something to the test / to trial ทดสอบ, ทดลอง
98 Try ทดสอบ, พิสูจน์, ทดลอง
99 Examine in ทดสอบ, สอบ
100 Examine on ทดสอบ, สอบ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่