คำศัพท์ หมวด พ (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Myanmar—2017/18 Budget: A Missed Opportunity," Economist Intelligence Unit, 24 March 2017. "พม่า - 2017/18 งบประมาณ: โอกาสพลาด" หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์, 24 มีนาคม 2560
2 "The only talent that is there is effort. "พรสวรรค์อย่างเดียวที่มีคือความพยายาม
3 "A Hero Disappoints," Economist, 1 April 2017, 11; "พระเอก Disappoints," Economist, 1 เมษายน 2017, 11;
4 "Hero" he is the nephew of the family. "พระเอก"เขาเป็นหลานชายของครอบครัวที
5 "the Red hot chill peppers" "พริกแดงเย็นร้อน"
6 "You guys just wait No such thing ' "as soon as it is soon extinguished." "พวกคุณแค่รอไม่มีอะไรแบบนี้" "เร็วที่สุดเท่าที่จะดับเร็ว ๆ นี้"
7 "You guys? "พวกนายอ่ะเหรอ
8 “They tend to visit our organic farm and buy products there. "พวกเขามักจะไปที่ฟาร์มอินทรีย์ของเราและซื้อสินค้าที่นั่น
9 "They feel wonderful! This diet is healthy and safe. You don't need to buy special foods. Anyone "พวกเขารู้สึกดีมากอาหารนี้มีสุขภาพดีและปลอดภัยคุณไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารพิเศษใคร
10 "They sent me out with quite a few men I didn't get along with at all!" "พวกเขาส่งฉันออกไปกับคนไม่กี่ฉันไม่ได้รับพร้อมด้วย!"
11 "They're wax," says the artist, pointing to the perfectly round, perfectly iced, perfectly cocoa-sprinkled chocolate cookies cooling in neat rows on the baking tray in the nothing-out-of-place kitchen. "พวกเขาเป็นขี้ผึ้ง" ศิลปินพูดถึงคุกกี้ช็อกโกแลตโกโก้ที่โรยด้วยโกแลตที่ดีเลิศกลมกล่อมเหมาะอย่างยิ่งยวดในแถวที่อบในห้องครัวที่ไม่มีอะไรแปลกใหม่
12 ‘International alliances reside at the confluence of different cultures which include national, organizational and occupational cultures.’ "พันธมิตรระหว่างประเทศอาศัยอยู่ที่บรรจบกันของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมระดับชาติองค์กรและการประกอบอาชีพ.
13 "Are the on-campus apartments nice?" "พาร์ทเมนท์ในมหาวิทยาลัยเป็นที่น่าพอใจหรือไม่?"
14 “Brat, just you wait. "พี่แค่รอ
15 ’til God breaks this spell 'พระเจ้าทรงเว้นการสะกดนี้
16 'I'm still not sure,' his father replied 'พ่อยังไม่แน่ใจ' พ่อตอบ
17 'So what's it called, Father?' 'พ่อเรียกว่าอะไร?'
18 (1200-1600) Lop Buri (1200-1800) and the Sukhothai period. (พ.ศ.1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ.1200-1800) และสมัยสุโขทัย
19 The evidence is found at the Dvaravati Dvaravati and Lop Buri paintings. (พ.ศ.1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวาราวดีลพบุรี และภาพเขียน
20 Turn over (พนักงาน) ลาออกจากบริษัท
21 (Employees, customers, suppliers, public treasury, etc.). Shared values ​​depend on factors such as employee performance, operating performance (พนักงานลูกค้าซัพพลายเออร์คลังสาธารณะ ฯลฯ ) ค่าที่ใช้ร่วมกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นประสิทธิภาพของพนักงานปฏิบัติการ pe
22 Be on (พนัน) เข้าข้าง, เดิมพันเข้าข้างหรือฝ่าย
23 Be upon (พนัน) เข้าข้าง, เดิมพันเข้าข้างหรือฝ่าย
24 Preach against (พระ)แสดงธรรม, เทศนา, เทศน์
25 Break through (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น
26 (Ready Mixed) (พร้อมผสม)
27 (November–April). (พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน)
28 Renewable (พลังงาน) ที่ไม่มีวันหมด
29 Over (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง
30 (Fair enough.)   (พอสมควร)  
31 (customs formalities for Buyer's account) (พิธีการศุลกากรสำหรับบัญชีของผู้ซื้อ)
32 Equinoctial (พืช) ที่ดอกจะบานและหุบในเวลาเฉพาะของวัน (ทางพฤกษศาสตร์), (ดอกของพืช) ซึ่งจะบานและหุบในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาเดิม (ทางพฤกษศาสตร์)
33 Hirsute (พืช) ที่มีขน (ทางพฤกษศาสตร์)
34 Muticate (พืช) ที่ไม่มีหนาม
35 Bent (พืช) หญ้าอ้อ, หญ้าแห้ง, หญ้าคา, หญ้ากระด้างจำพวกหนึ่ง บางชนิดใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์
36 Go to seed (พืช)แก่เกินไป(ที่จะเก็บเกี่ยว)
37 Polish (พื้น, ผิว) เป็นเงา, (พื้น, ผิว) ขึ้นมัน
38 (Tree area) equals 5% of free space. (พื้นที่ต้นไม้) เท่ากับ 5% ของพื้นที่ว่าง
39 All in one breath (พูด) กระหืดกระหอบ
40 Savour of (พูด) แนะนำ, เสนอแนะ
41 Diffuse (พูดหรือเขียน) เยิ่นเย้อ, ยืดยาว, อ้อมค้อม, พูดน้ำท่วมทุ่ง
42 - Loan officer -พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
43 - Sales Representative -พนักงานขายรองเท้า
44 - Nike The Mall Bang Kapi -พนักงานขายรองเท้า Nike เดอะมอล บางกะปิ
45 We stayed there for 4 days. .พวกเราอยู่ที่นั่น4วัน
46 1 November 1994 1พฤกจิกายน 2537
47 November 1, 1994, Tuesday 1พฤกจิกายน 2537 วันอังคาร
48 April 1, 1994, Sunday 1พฤกจิกายน 2537 วันอาทิตย์
49 2 thousand 2พัน
50 2 thousands 2พัน มากไปไหม
51 3 Take the children to celebrate the sacred ceremony. 3พาน้องๆจัดงานบายศรีสู่ขวัญอย่างศักดิ์สิทธิ์
52 November 6 will be closed. 6พฤศจิกายนนี้แล้วจะปิดโครงการแล้วจันำเครื่อง่
53 Fifth, he left me to tell you that Saturday is not busy taking you to the bike to go to Khao Kho.  พี่เอฟเขาฝากให้ฉันบอกกับคุณด้วยว่าวันเสาร์นี้คงไม่ว่างพาคุณไปปั่นจักรยานไปเที่ยวที่อำเภอเขาค้อแล้วนะ
54 · Employees must be alert & ·พนักงานต้องแจ้งเตือน &
55 · All Affected Employees ·พนักงานที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
56 · Authorized Employees ·พนักงานที่ได้รับอนุญาต
57 · On-site employees must ·พนักงานในสถานที่ต้อง
58 Wed 12:55 พ. 12:55 น.
59 Woman doctor พ.ญ.
60 Major พ.ต.
61 Police major พ.ต.ต.
62 Police lieutenant colonel พ.ต.ท.
63 Lt. Col. Athanasit Pattanaprateep พ.ต.ท.อรรถสิทธิ์ พัฒนาประทีป
64 Police colonel พ.ต.อ.
65 Pol. พ.ต.อ. วรเดช สวนคล้าย
66 Senior police colonel พ.ต.อ.พิเศษ
67 King's order พ.ร.ก.
68 Royal decree พ.ร.ฎ.
69 Act พ.ร.บ.
70 An act of legislation พ.ร.บ.
71 2061 พ.ศ. 2561
72 Buddhist Era พ.ศ.
73 Buddhist Era พ.ศ.
74 1561 in the reign of the Emperor. พ.ศ. 2104 ในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นเอง
75 2135 in the land of King Naresuan. พ.ศ. 2135 ในแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราช
76 2135 in the land of King Naresuan. พ.ศ. 2135 ในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
77 1975 พ.ศ. 2518 เปิ
78 2009 พ.ศ. 2552
79 2009 Marketing Officer - Head of Marketing พ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่การตลาด - หัวหน้าการตลาด
80 2013 Financial Officer พ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่การเงิน
81 2015 - Graduated College of Innovation and Management, Political Science, Suan Sunandha Rajabhat University GPA: 2.93 พ.ศ. 2558 - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเกรดเฉลี่ย 2.93
82 2555 Loan officer พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
83 1946-1964) and Generation X พ.ศ.2489-2507) และเจเนอเรชันเอ็กซ์
84 Only 17% and 19%, respectively. พ.ศ.2508-2522) ซึ่งมีเพียงร้อยละ 17 และร้อยละ 19 ตามลำดับ
85 2000-2010 พ.ศ.2543-2553
86 Colonel พ.อ.
87 Flight Sergeant Third Class พ.อ.ต.
88 Flight Sergeant Second Class พ.อ.ท.
89 Senior colonel พ.อ.พิเศษ
90 Flight Sergeant First Class พ.อ.อ.
91 Carry พก
92 Carry พก
93 Pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong พก
94 Bear พกพา
95 Handy is a zip lock. พกพาสะดวก เป็นซองแบบซิปล็อค
96 Lie พกลม
97 He loves traveling and dating. พกวเขารักในการเดินทางและไปเดทกัน
98 Conductor พกส.
99 Carry the least valuable items needed for your trip and plan a place or place to hide. พกสิ่งของมีค่าน้อยที่สุดที่จำเป็นสำหรับการเดินทางของคุณและวางแผนสถานที่หรือสถานที่ที่จะซ่อนไว้
100 Carry the minimum amount of valuables necessary for your trip, and plan a place or places to hide them. พกสิ่งของมีค่าน้อยที่สุดที่จำเป็นสำหรับการเดินทางของคุณและวางแผนสถานที่หรือสถานที่ที่จะซ่อนไว้
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่