คำศัพท์ หมวด ย (หน้า 1/34)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "My grandmother is tired, can you help me to go home?" "ยายเหนื่อยมากหนูๆช่วยพายายไปที่บ้านหน่อยได้ไหมจ๊ะ"
2 (except normal wear and tear). (ยกเว้นการสึกหรอตามปกติ)
3 ( except asking for borrowing money from me because I don’t have either). (ยกเว้นขอกู้เงินจากฉันเพราะฉันไม่มี)
4 All hands (except for the Stopwatch second hand and the second hand) and the day display will change automatically to the current time and date settings for the selected city code. (ยกเว้นนาฬิกาจับเวลามือสองและมือสอง) และการแสดงผลวันจะเปลี่ยนไปเป็นการตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบันสำหรับรหัสเมืองที่เลือก
5 (Except pots) (ยกเว้นหม้อลวก)
6 At close range (ยิง) ระยะใกล้มาก, (ยิง) ระยะเผาขน
7 Miss (something) by a mile (ยิงปืน, โดดร่ม) พลาดเป้าไปไกลมาก
8 [Grin] best wish to u! [ยิ้ม] ดีที่สุดที่ต้องการ u!
9 Advance ยก
10 Carry ยก
11 Cite ยก
12 Contribute ยก
13 Folio ยก
14 Forgive ยก
15 Raise ยก
16 Round ยก
17 Heft ยก (ของหนัง)
18 Round ยก (มวย), รอบ
19 A rank in the provincial Public prosecutors' Department ยกกระบัตร
20 Raise the pan ยกกาะเป๋า
21 Mobilize ยกกำลัง
22 Square ยกกำลัง
23 Square ยกกำลังสอง
24 Cube ยกกำลังสาม
25 Raise the middle of the land. ยกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน
26 Lift leg jeans folded out. ยกขากางเกงยีนส์พับออก
27 Raise your legs by turning your feet up. ยกขาขึ้นโดยให้ฝ่าเท้าด้านในหันขึ้นบน
28 Elevate ยกขึ้น
29 Lift up ยกขึ้น
30 Pick up ยกขึ้น
31 Press up ยกขึ้น
32 Prise / prize up ยกขึ้น
33 Grade up ยกขึ้น (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท)
34 Hoist ยกขึ้น, ชักใบ, ชักรอก
35 Lift ยกขึ้น, ชูขึ้น
36 Raise ยกขึ้น, ชูขึ้น
37 Haul up ยกขึ้น, ดึงขึ้นไป
38 Cock up ยกขึ้น, ตั้งขึ้น
39 Stick up ยกขึ้น, ทำให้ตั้งตรง
40 Upheave ยกขึ้น, ทำให้สูงขึ้น
41 Uplift ยกขึ้น, ทำให้สูงขึ้น
42 Uplift ยกขึ้น, ทำให้สูงขึ้น
43 Take up ยกขึ้น, นำขึ้น
44 Hold up ยกขึ้น, ยก, พยุง
45 Uprear ยกขึ้น, สูงขึ้น
46 Lift up ยกขึ้น, อุ้มขึ้น, ยก, แบกขึ้น
47 Set up against ยกขึ้นมาคัดค้าน, ยก (บางสิ่ง) ขึ้นมาต่อต้าน
48 Take up with ยกขึ้นมาพิจารณาร่วมกับ
49 Drag up ยกขึ้นมาพูดโดยไม่จำเป็น
50 Prise / prize off ยกขึ้นสูง
51 Raise up ยกขึ้นสูง
52 Be up ยกขึ้นสูง, ยกไว้, ยก
53 Elevate to ยกขึ้นสู่, ยกระดับ, เลื่อนตำแหน่ง
54 Raised to 1,1 cm 3 and held there for a duration of 5 min ยกขึ้นเป็น 1,1 ซม. 3 และเก็บไว้ที่นั่นเป็นระยะเวลา 5 นาที
55 Heft ยกขึ้นเพื่อชั่งน้ำหนัก
56 Raised to L2 and held there for a duration of 5 min ยกขึ้นไปที่ L2 และจัดขึ้นที่นั่นเป็นระยะเวลา 5 นาที
57 Perform the ceremony of showing respects to teachers ยกครู
58 Raise the lever, the system will push the straw into the platen. ยกคันโยกระบบจะดันฟางเข้าไปยังชุดแผ่นกด
59 Promote ยกฐานะ
60 Jack up ยกด้วยแม่แรง
61 Bluster ยกตนข่มท่าน
62 Raise the sieve from the tray. ยกตะแกรงออกจากถาด
63 Self-glorification ยกตัว
64 Upheave ยกตัวขึ้น, สูงขึ้น
65 I like to present in the factory. ยกตัวอยากเช่นในสมัยนี้ในโรงงานอุตสาหกรรม
66 Exemplify ยกตัวอย่าง
67 Say ยกตัวอย่าง
68 Exemplify ยกตัวอย่าง (เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น)
69 Instance ยกตัวอย่าง, เช่นว่า, เช่น, ตัวอย่างเช่น
70 Instantiate ยกตัวอย่างประกอบ
71 Take the example in the lecture clearly. ยกตัวอย่างประกอบในการบรรยายได้อย่างชัดเจน
72 For example, the fruit mushroom fish, in order to catch the fish have to experience it. ยกตัวอย่างเข่น ผลไม้ เห็ด ปลา ซึ่งในการที่จะจับปลาได้นั้นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
73 E.g. ยกตัวอย่างเช่น
74 For example, banks, shops, factories, etc. ยกตัวอย่างเช่น ธนาคาร ร้านค้า โรงงาน เป็นต้น
75 For example, teaching pronunciation. ยกตัวอย่างเช่นการสอนเรื่องการออกเสียง
76 For example, learning ยกตัวอย่างเช่นการเรียน
77 For example, when Russell called out Peekaboo to the adult bear, Tank, he covered his eyes with his paws ยกตัวอย่างเช่นเมื่อ Russell เรียก Peekaboo ไปยังหมีตัวโต ๆ Tank เขาก็จับตามองด้วยอุ้งเท้า
78 For instance, when a bubble is formed from a single aperture, the liquid attached to the perimeter of the aperture serves as an “anchor” as the wetting force attaches the ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดฟองสบู่จากรูรับแสงเดียวของเหลวที่แนบกับปริมาตรของรูรับแสงทำหน้าที่เป็น "สมอ" เนื่องจากแรงเปียกยึดติดกับ
79 For example, Thailand 4.0, a small economy or a small business that can not get its share capital and working capital to build and develop, is a big business that has the power and capital to build and ยกตัวอย่างเช่นไทยแลนด์ 4.0 เศรษฐกิจที่มีขนาดเล็กหรือธุรกิจที่มีขนาดเล็กที่ไม่สามารถรับทุนจดทะเบียนและทุนหมุนเวียนในการสร้างและพัฒนาได้เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่จะมีอำนาจและมีเงินทุนในการสร้างและ
80 Do not like ยกตัวอย่าเช่น
81 Lever up ยกตัวเองออกมาอย่างลำบาก
82 Brasserie ยกทรง
83 Brassiere ยกทรง
84 Move the troops ยกทัพ
85 Surrender ยกธง
86 Run up ยกธง, ชักธง
87 Surrender ยกธงขาว
88 Accept the other's superiority ยกนิ้ว
89 Hitch a lift ยกนิ้วโป้งให้สัญญาณกับรถที่ผ่านมาเพื่อขอโดยสารรถไปด้วย
90 Thumb a lift ยกนิ้วโป้งให้สัญญาณกับรถที่ผ่านมาเพื่อขอโดยสารรถไปด้วย
91 Weight lifting ยกน้ำหนัก
92 500 kg weight ยกน้ำหนัก 500 กิโลกรัม
93 Carry through ยกผ่าน (พื้นที่, เนื้อที่, สถานที่)
94 Advance the army ยกพล
95 Gather ยกพวก
96 Platform ยกพื้น
97 Raise the ground ยกพื้น
98 Foretop ยกพื้นที่อยู่ส่วนบนสุดของเสาหน้ากระโดงเรือ
99 Bench ยกพื้นที่ให้สัตว์ยืนเพื่อทำการแสดง, แท่นที่ให้สัตว์ยืนเพื่อทำการแสดง
100 Rostrum ยกพื้นสำหรับกล่าวคำปราศรัย, แท่นหรือเวที
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่