คำศัพท์ หมวด ล (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Reduce the reuse of some common found in Thailand? "ลดนำกลับมาใช้ใหม่รีบางอย่างที่พบได้ทั่วไปในเมืองไทยหรือไม่?
2 Is “Reduce, Reuse, Recycle” something that is common in Thailand? "ลดนำกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิล" บางอย่างที่พบได้ทั่วไปในเมืองไทยหรือไม่?
3 "Little tyke," "ลุงน้อย"
4 (sign) (ลงชื่อ)
5 Veer round (ลม) เปลี่ยนทิศ
6 Work round (ลม) เปลี่ยนทิศทาง
7 Blow up (ลม)เริ่มพัด
8 Get up (ลอย) โด่งขึ้น
9 Retire from the world (ละทิ้งทางโลก) เข้าสู่โลกทางศาสนา
10 White (ลักษณะ) ที่สะอาดบริสุทธ์
11 Embowed (ลักษณะ) โค้งงอ
12 Pattern pattern for decoration. (ลายประจำยาม) ลายตะวัน สำหรับประดับตกแต่ง
13 Break back (ลูกคริกเก็ต) ลอยละลิ่ว (กีฬาคริกเก็ต), หมุนติ้วและลอยสูงขึ้นไป
14 ( Customer need to provide: Folk-Lift, Elevetor, and Cable wire if the length is not enough) (ลูกค้าจำเป็นต้องให้: Folk-Lift, Elevetor และสายเคเบิ้ลถ้าความยาวไม่เพียงพอ)
15 (cube), applied for working on hill area (E5 North and EU-01). (ลูกบาศก์) ใช้สำหรับการทำงานบริเวณเขา (E5 North และ EU-01)
16 (cube), (S1 and L22/43). (ลูกบาศก์), (S1 และ L22 / 43)
17 (millions of operations per second) (ล้านของการดำเนินงานต่อวินาที)
18 - The job description.    -ลักษณะงานที่ฝึก   
19 Reduce accidents caused by drunk driving. .ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับ
20 1million 1ล้าน
21 [Sign up link / QR Code] [ลงทะเบียนลิงค์ / QR Code]
22 Lovely customers  ลูกค้าน่ารัก
23 Liter ล.
24 Litre ล.
25 Apply ลง
26 Down ลง
27 Down ลง
28 Drop ลง
29 Fall ลง
30 Get down ลง
31 Have diarrhea ลง
32 Land (airplane) ลง
33 Plant ลง
34 Publish ลง
35 Whip ลง
36 Write down ลง
37 Yield ลง
38 Take down 60 Armored Wallkers with Carol Peletier ลง 60 Armored Wallkers กับ Carol Peletier
39 De- ลง, จาก
40 Cat- ลง, ผ่าน
41 Cata- ลง, ผ่าน
42 Cath- ลง, ผ่าน
43 Get off? ลง?
44 Lock ลงกลอน
45 Down right ลงขวา
46 Contribute ลงขัน
47 Publish ลงข่าว
48 Publish ลงข่าว, ลงพิมพ์, ลงหนังสือ, ตีพิมพ์, จัดพิมพ์
49 Each supplier's information is summarized in BU to the executive. ลงข้อมูลของแต่ละ Supplier ลงใน สรุป BU เพื่อส่งให้ผู้บริหาร
50 Down ลงข้างล่าง, ข้างล่าง, ด้านล่าง, ต่ำลง
51 Downstairs ลงข้างล่าง, ชั้นล่าง
52 Downstairs ลงข้างล่าง, ชั้นล่าง
53 Downwards ลงข้างล่าง, ลงต่ำ
54 Conclude ลงความเห็น
55 Deduct ลงความเห็น (ตามหลักเหตุผล), อนุมาน, สรุป
56 Infer from ลงความเห็นจาก, สรุปจาก, อนุมานจาก
57 Charge off ลงความเห็นว่า
58 Ascribe ลงความเห็นว่าเป็นของ
59 Generalize about ลงความเห็นเกี่ยวกับ, พูดกว้างๆเกี่ยวกับ
60 Heartlessly ลงคอ
61 Show of hands ลงคะแนน
62 Vote ลงคะแนน
63 Vote ลงคะแนน, ออกเสียง, ลงคะแนนเสียง
64 Vote ลงคะแนน, ออกเสียง, ลงคะแนนเสียง
65 Ballot ลงคะแนน, ออกเสียงลงคะแนน, จับสลาก
66 Go to the polls ลงคะแนนเสียง
67 Vote for ลงคะแนนเสียง
68 Poll ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน
69 Poll ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน
70 To land on the moon ลงจอดบนดวงจันทร์
71 Get out ลงจาก (พาหนะโดยเฉพาะรรถ)
72 Alight from ลงจาก (รถยนต์, รถไฟหรือยานพาหนะอื่นๆ), ออก, ออกจาก
73 Alight ลงจากพาหนะ
74 Dismount ลงจากยานพาหนะ
75 Dismount ลงจากยานพาหนะ
76 Get out of ลงจากรถ (พาหนะ)
77 Hop off ลงจากรถ, ออกจากรถ
78 Detrain ลงจากรถราง หรือรถไฟ, ก้าวลงจากรถราง / รถไฟ
79 Detrain ลงจากรถราง หรือรถไฟ, ก้าวลงจากรถราง / รถไฟ
80 Sign ลงชื่อ
81 Subscribe to ลงชื่อ, เซ็นสัญญา
82 Sign................................................. ลงชื่อ.................................................
83 Register with ลงชื่อกับ (ผู้มีหน้าที่)
84 Signed ................................................ ลงชื่อลงชื่อ................................................
85 Put down for ลงชื่อว่าเต็มใจจะจ่าย (จำนวนเท่าใด)
86 Sign up for this lesson to learn how to be more comfortable with making telephone calls and taking messages in English. ลงชื่อสมัครใช้บทเรียนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้โทรศัพท์และการรับข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่สะดวกสบายมากขึ้น
87 Sign out ลงชื่อออก
88 Be in for ลงชื่อเข้าแข่งขัน
89 Sign In ลงชื่อเข้าใช้
90 Sign In or Register ลงชื่อเข้าใช้หรือลงทะเบียน
91 Initial ลงชื่อแรก, เซ็นชื่อแรก / อักษรแรกของชื่อ
92 Sign off ลงชื่อในจดหมาย, เซ็นชื่อปิดท้ายในจดหมาย
93 Down to find a simple line. ลงด้วย เพื่อให้หาสายง่าย
94 It's easy to put on. ลงด้วย เพื่อให้ใส่ง่าย
95 Down the middle. ลงตรงกลาง
96 Divisibly ลงตัว
97 Plate ลงทอง
98 Register ลงทะเบียน
99 Register ลงทะเบียน, ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน
100 Register ลงทะเบียน, ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่