คำศัพท์ หมวด ล (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Reduce the reuse of some common found in Thailand? "ลดนำกลับมาใช้ใหม่รีบางอย่างที่พบได้ทั่วไปในเมืองไทยหรือไม่?
2 Is “Reduce, Reuse, Recycle” something that is common in Thailand? "ลดนำกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิล" บางอย่างที่พบได้ทั่วไปในเมืองไทยหรือไม่?
3 "Little tyke," "ลุงน้อย"
4 (sign) (ลงชื่อ)
5 Veer round (ลม) เปลี่ยนทิศ
6 Work round (ลม) เปลี่ยนทิศทาง
7 Blow up (ลม)เริ่มพัด
8 Get up (ลอย) โด่งขึ้น
9 Retire from the world (ละทิ้งทางโลก) เข้าสู่โลกทางศาสนา
10 White (ลักษณะ) ที่สะอาดบริสุทธ์
11 Embowed (ลักษณะ) โค้งงอ
12 (The work of the ATC staff, each relay will have 12 hours of work to do, 2 breaks 2, ie 2 hours work and 1 hour rest (ลักษณะการทำงานของเจ้าหน้าที่ ATC แต่ละผลัดจะมีชั่วโมงการทำงาน 12 ชั่วโมง จะทำ 2 พัก 2 กล่าวคือทำงาน 2 ชั่วโมง แล้วพัก 1 ชั่วโมง
13 (The work of the ATC staff, each relay will have 12 hours of work, will do 2 breaks 2, ie work for 2 hours and stay 1 hour (control (ลักษณะการทำงานของเจ้าหน้าที่ ATC แต่ละผลัดจะมีชั่วโมงการทำงาน 12 ชั่วโมง จะทำ 2 พัก 2 กล่าวคือทำงาน 2 ชั่วโมง แล้วพัก 1 ชั่วโมง (control
14 Pattern pattern for decoration. (ลายประจำยาม) ลายตะวัน สำหรับประดับตกแต่ง
15 (Signature) (ลายเซ็น)
16 Break back (ลูกคริกเก็ต) ลอยละลิ่ว (กีฬาคริกเก็ต), หมุนติ้วและลอยสูงขึ้นไป
17 ( Customer need to provide: Folk-Lift, Elevetor, and Cable wire if the length is not enough) (ลูกค้าจำเป็นต้องให้: Folk-Lift, Elevetor และสายเคเบิ้ลถ้าความยาวไม่เพียงพอ)
18 (cube), applied for working on hill area (E5 North and EU-01). (ลูกบาศก์) ใช้สำหรับการทำงานบริเวณเขา (E5 North และ EU-01)
19 (cube), (S1 and L22/43). (ลูกบาศก์), (S1 และ L22 / 43)
20 (millions of operations per second) (ล้านของการดำเนินงานต่อวินาที)
21 - The job description.    -ลักษณะงานที่ฝึก   
22 Reduce accidents caused by drunk driving. .ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับ
23 1million 1ล้าน
24 [Sign up link / QR Code] [ลงทะเบียนลิงค์ / QR Code]
25 Lovely customers  ลูกค้าน่ารัก
26 Liter ล.
27 Litre ล.
28 Apply ลง
29 Down ลง
30 Down ลง
31 Drop ลง
32 Fall ลง
33 Get down ลง
34 Have diarrhea ลง
35 Land (airplane) ลง
36 Plant ลง
37 Publish ลง
38 Whip ลง
39 Write down ลง
40 Yield ลง
41 Take down 60 Armored Wallkers with Carol Peletier ลง 60 Armored Wallkers กับ Carol Peletier
42 De- ลง, จาก
43 Cat- ลง, ผ่าน
44 Cata- ลง, ผ่าน
45 Cath- ลง, ผ่าน
46 Get off? ลง?
47 Get off my case ลงกรณีของฉัน
48 Lock ลงกลอน
49 Down the group ลงกลุ่ม
50 Down right ลงขวา
51 Contribute ลงขัน
52 Publish ลงข่าว
53 Publish ลงข่าว, ลงพิมพ์, ลงหนังสือ, ตีพิมพ์, จัดพิมพ์
54 Each supplier's information is summarized in BU to the executive. ลงข้อมูลของแต่ละ Supplier ลงใน สรุป BU เพื่อส่งให้ผู้บริหาร
55 Down ลงข้างล่าง, ข้างล่าง, ด้านล่าง, ต่ำลง
56 Downstairs ลงข้างล่าง, ชั้นล่าง
57 Downstairs ลงข้างล่าง, ชั้นล่าง
58 Downwards ลงข้างล่าง, ลงต่ำ
59 Conclude ลงความเห็น
60 Deduct ลงความเห็น (ตามหลักเหตุผล), อนุมาน, สรุป
61 Infer from ลงความเห็นจาก, สรุปจาก, อนุมานจาก
62 Charge off ลงความเห็นว่า
63 Ascribe ลงความเห็นว่าเป็นของ
64 Generalize about ลงความเห็นเกี่ยวกับ, พูดกว้างๆเกี่ยวกับ
65 Heartlessly ลงคอ
66 Show of hands ลงคะแนน
67 Vote ลงคะแนน
68 Vote ลงคะแนน, ออกเสียง, ลงคะแนนเสียง
69 Vote ลงคะแนน, ออกเสียง, ลงคะแนนเสียง
70 Ballot ลงคะแนน, ออกเสียงลงคะแนน, จับสลาก
71 Go to the polls ลงคะแนนเสียง
72 Vote for ลงคะแนนเสียง
73 Poll ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน
74 Poll ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน
75 To land on the moon ลงจอดบนดวงจันทร์
76 Get out ลงจาก (พาหนะโดยเฉพาะรรถ)
77 Alight from ลงจาก (รถยนต์, รถไฟหรือยานพาหนะอื่นๆ), ออก, ออกจาก
78 Alight ลงจากพาหนะ
79 Dismount ลงจากยานพาหนะ
80 Dismount ลงจากยานพาหนะ
81 Get out of ลงจากรถ (พาหนะ)
82 Hop off ลงจากรถ, ออกจากรถ
83 Detrain ลงจากรถราง หรือรถไฟ, ก้าวลงจากรถราง / รถไฟ
84 Detrain ลงจากรถราง หรือรถไฟ, ก้าวลงจากรถราง / รถไฟ
85 Sign up ลงชื่อ
86 Sign ลงชื่อ
87 Subscribe to ลงชื่อ, เซ็นสัญญา
88 Sign................................................. ลงชื่อ.................................................
89 Register with ลงชื่อกับ (ผู้มีหน้าที่)
90 Sign the repairer ลงชื่อผู้แจ้งซ่อม
91 Signing for the baby in the care of the mother ลงชื่อรับเด็กทารกให้อยู่ในความดูแลของแม่
92 Signing for the baby in the care of the mother during the time the baby comes out of the department. ลงชื่อรับเด็กทารกให้อยู่ในความดูแลของแม่ในช่วงเวลาที่ทารกออกมาอยู่นอกแผนกทาราแรกเกิด
93 Signed ................................................ ลงชื่อลงชื่อ................................................
94 Put down for ลงชื่อว่าเต็มใจจะจ่าย (จำนวนเท่าใด)
95 Sign up for this lesson to learn how to be more comfortable with making telephone calls and taking messages in English. ลงชื่อสมัครใช้บทเรียนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้โทรศัพท์และการรับข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่สะดวกสบายมากขึ้น
96 Sign out ลงชื่อออก
97 Be in for ลงชื่อเข้าแข่งขัน
98 Sign In ลงชื่อเข้าใช้
99 Sign In or Register ลงชื่อเข้าใช้หรือลงทะเบียน
100 Initial ลงชื่อแรก, เซ็นชื่อแรก / อักษรแรกของชื่อ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่