คำศัพท์ หมวด ว (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 เวลา Punctuality and good human relations  ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่