คำศัพท์ หมวด ว (หน้า 1/55)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Wat Khao Phra Kham Phe Thawi Wiang Lampang is located at Tambon New Phatthana, Kwae District, Lampang Province. "วัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวี นครลำปาง ตั้งอยู่ที่ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดนครลำปาง...
2 "Vacations in Town" "วันหยุดพักผ่อนในเมือง"
3 "The Best Way ... My Way" "วิธีที่ดีที่สุด ... ทางของฉัน"
4 'v] 'วี]
5 Parallel (วงจรไฟฟ้า) ขนาน
6 (date October 8, 2014) (วันที่ 8 ตุลาคม 2014)
7 The identification of the acquisition date (the date on which the acquirer obtains control of the acquiree) (วันที่ผู้ซื้อได้รับการควบคุมของผู้ถูกซื้อ)
8 Yeld (วัว) ที่ไม่ให้นม
9 (Computer Science and Information Technology) (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)
10 Go over to (วิทยุ)ส่งกระจายเสียงไปยัง(คนหรือสถานที่), ออกอากาศไปยัง
11 (that the programme in Sri Lanka was allowed to be eroded in this way is, of course, part of the political equilibrium discussed in the preceding paragraph). (ว่าโปรแกรมในศรีลังกาได้รับอนุญาตให้กัดเซาะในลักษณะนี้แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของความสมดุลทางการเมืองที่กล่าวถึงในวรรคก่อน)
12 , Korean culture ,วัฒนธรรมเกาหลี
13 - Measure the intensity of the magnetic field on orbit to compare with the magnetic field on the Earth. -วัดความเข้มของสนามแม่เหล็กบนวงโคจรเพื่อมาเปรียบเทียบกับการค่าสนามแม่เหล็กบนพื้นโลก
14 - Aloe Vera -ว่านหางจระเข้
15 1 day is the day I get glasses after ordering online to day 9 1วันนี้เป็นวันที่ฉันจะได้รับแว่นหลังจากที่สั่งออนไลน์ไปวันที่9
16 2 days in transit 2วันในการขนส่ง
17 8 This is a practical approach. 8วิธีนี้คือแนวทางการปฏิบัติ
18 · Date: Oct 30, 2018 ·วันที่: 30 ต.ค. 2018
19 · Date and time of lockout; ·วันที่และเวลาของการล็อก;
20 · Authorized employee’s radio or phone number, including ·วิทยุหรือหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานที่ได้รับอนุญาตรวมถึง
21 W. H. Auden made the term famous in the 1947 poem of that name. ว. วชิรเอช. Auden ทำให้คำที่มีชื่อเสียงในบทกวีชื่อ 2490
22 Teacher's college ว.ค.
23 Day month year ว.ด.ป.
24 Day month year ว/ด/ป
25 Turn back วก
26 Return วกกลับ
27 Wind วกวน
28 Stir with a large stone. วกวนที่ปูด้วยเรียงด้วยหินก้อนโต
29 Do something again and again วกเวียน
30 Do something again and again วกเวียน
31 Hang about/around วกไปวนมา
32 Hang about/around วกไปวนมา
33 In a roundabout way วกไปวนมา
34 Teacher's college วค.
35 Ambit วง
36 Sphere วง, ขอบเขต, บริเวณ
37 Cyclo- วง, วงกลม, ล้อ
38 Window frame วงกบ
39 Sash วงกบ, กรอบหน้าต่างหรือประตู
40 Stile วงกบหน้าต่างหรือประตู
41 Circle วงกลม
42 Circle วงกลม
43 Midcircle วงกลมที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยม
44 Circlet วงกลมวงเล็กๆ
45 A literature circle is an activity in which members mect to discuss and rcspond to a book that they are all reading (Daniels 2002). วงกลมวรรณกรรมเป็นกิจกรรมที่สมาชิกจะหารือและอ่านหนังสือที่พวกเขากำลังอ่านทั้งหมด (Daniels 2002)
46 The Bilingual Circle offers support, workshops, information, and social วงกลมสองภาษามีการสนับสนุนการฝึกอบรมข้อมูลและสังคม
47 The Bilingual Circle now offers monthly webinars that discuss different topics each month. วงกลมสองภาษามีการสัมมนาทางเว็บรายเดือนแบบรายเดือนที่พูดถึงหัวข้อต่างๆในแต่ละเดือน
48 The Bilingual Circle can only help families who speak two languages, not more. วงกลมสองภาษาสามารถช่วยครอบครัวที่พูดได้สองภาษาไม่มากเท่านั้น
49 Then The Bilingual Circle may be the place for you. วงกลมสองภาษาอาจเป็นที่สำหรับคุณ
50 The Bilingual Circle offers private workshops for small groups (up to 10 people) in the comfort of your home. วงกลมสองภาษาเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบส่วนตัวสำหรับกลุ่มย่อย (ไม่เกิน 10 คน) ในบ้านของคุณ
51 The red circle indicates the gazed area. วงกลมสีแดงหมายถึงบริเวณที่จ้องมอง
52 Wide area วงกว้าง
53 Circle วงการ
54 Field วงการ, แวดวง, สาขา, แผนก, ฝ่าย
55 Legal profession วงการกฎหมาย
56 Military วงการทหาร
57 Diplomatic circles วงการทูต
58 Airline industry วงการบิน
59 Gambling table วงการพนัน
60 Screen land วงการภาพยนตร์
61 Religious circles วงการศาสนา
62 Art circles วงการศิลปะ
63 Newspaperdom วงการหนังสือพิมพ์
64 Political quarters วงการเมือง
65 Economic sector วงการเศรษฐกิจ
66 Medical profession วงการแพทย์
67 Spiral วงก้นหอย
68 His band is Thailand's top-ranked rock band with a lot of fans and fastidious music. วงของเขาเป็นวงร็อคที่ติดลำดับต้นๆของประเทศไทยที่มีแฟนคลับมากและเพลงที่ดังติดหู
69 Work cycle วงงาน
70 Circuit วงจร
71 Cycle วงจร
72 Duplex circuits วงจร duplex
73 The citric acid cycle The name well primanly use here, the citric acid cycle, refers to the first molecule that forms during the cycle's reactions-citrate, or, in its protonated form, citric acid However, you may also hear this series of reactions ca วงจรกรดซิตริก (Citric acid cycle) ชื่อว่า Citric acid cycle หมายถึงโมเลกุลแรกที่ก่อตัวขึ้นในระหว่างปฏิกิริยาของวงจร - ซิเทรตหรือในรูปโปรตอนของกรดซิตริกอย่างไรก็ตามคุณอาจได้ยินปฏิกิริยาซีรีส์นี้ด้วย
74 Microcircuit วงจรขนาดเล็กมาก
75 Vicious circle วงจรของปัญหา
76 Life cycle วงจรชีวิต
77 Life cycle วงจรชีวิต
78 Life cycle วงจรชีวิต
79 Product life cycles วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
80 Plant life cycle. วงจรชีวิตของพืช
81 Product life cycles and the quality of a seller's social and business relationship วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และคุณภาพของความสัมพันธ์ทางสังคมและธุรกิจของผู้ขาย
82 Product life cycles and the quality of a seller's social วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และคุณภาพของสังคมผู้ขาย
83 The affected circuit to an alternative spare fiber วงจรที่ได้รับผลกระทบจากไฟเบอร์สำรอง
84 The affected circuit to an alternative spare fiber. วงจรที่ได้รับผลกระทบไปยังไฟเบอร์สำรอง
85 Loop วงจรปิด (กระแสไฟฟ้า)
86 The cycle has six major steps: วงจรมีหกขั้นตอนสำคัญ:
87 Integrated circuit or microship is also known as the all important the powers your smartphone, furby and even parts of your car วงจรรวมหรือ microship เป็นที่รู้จักกันว่าทั้งหมดที่สำคัญอำนาจมาร์ทโฟนของคุณ furby และแม้แต่ชิ้นส่วนของรถของคุณ
88 Circuit Fail of the month วงจรล้มเหลวของเดือน
89 The circuit is up from the active core switch and re-splice the connector. วงจรอัพขึ้นมาจากการเปลี่ยนคอร์ใช้งานและทำการ Re-splice หัวต่อ
90 Equivalent Circuit วงจรเทียบเท่า
91 Duplex circuits provide separate channels   วงจรเพล็กซ์มีช่องแยกต่างหาก  
92 Single Phase Equivalent Circuit วงจรเฟสเดียวเฟส
93 The magnetic circuit consists of a single-coil stator and an oval rotor. วงจรแม่เหล็กประกอบด้วยสเตชั่นขดลวดเดียวและโรเตอร์รูปไข่
94 The magnetic circuit consists of a single wire station and an oval rotor.   วงจรแม่เหล็กประกอบด้วยสเตชั่นขดลวดเดียวและโรเตอร์รูปไข่ เพราะว่า  
95 The magnetic circuit consists of a single wire station and an oval rotor. วงจรแม่เหล็กประกอบด้วยสเตชั่นขดลวดเดียวและโรเตอร์รูปไข่ เพราะว่า
96 The magnetic circuit consists of a single wire station and an oval rotor. วงจรแม่เหล็กประกอบด้วยสเตชั่นขดลวดเดียวและโรเตอร์รูปไข่ เพราะว่า
97 Circuit วงจรไฟฟ้า
98 Circuitry วงจรไฟฟ้า
99 Electric circuit is วงจรไฟฟ้าคือ
100 Serial circuit วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่