คำศัพท์ หมวด Pronoun (หน้า 1/3)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Abovementioned ดังกล่าวข้างต้น
2 Absolutely ทั้งหมด
3 Adverb used to emphasize the word which comes in front ทั้งคน
4 All กินแถว
5 All ทั้งมวล
6 All ทุกคน, จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด
7 All ล้วนแต่
8 All ล้วนแล้วแต่
9 Another สิ่งอื่น, อีกอันที่แตกต่างกัน
10 Any จำนวนหนึ่ง
11 Anybody บุคคลที่มีชื่อเสียง, บุคคลสำคัญ
12 Anybody แต่ละคน, ใครๆ
13 Anyone หน้า
14 Anyone ใครต่อใคร
15 Anyone ใครๆ
16 Anyone ใครๆ, ทุกๆ คน, ใครต่อใคร
17 Anything ใดๆ
18 Anything ใดๆ, สิ่งต่างๆ, บางสิ่งบางอย่าง
19 Anywhere ทุกแห่ง, ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม
20 Aught สิ่งใดๆ, สิ่งใด
21 Both ทั้งคู่
22 Both ทั้งสอง
23 Both sides ทั้งสองฝ่าย
24 Boy ไอ้หนู
25 Each แต่ละ, คนละ, ทีละคน, หนึ่งต่อหนึ่ง
26 Each other ซึ่งกันและกัน, แก่กันและกัน
27 Either อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง
28 Else บ้าง
29 Entire nation ทั้งชาติ
30 Everybody ทุกคน, ทุกท่าน
31 Everybody ทุกผู้ทุกนาม
32 Everyone ทั่วหน้า
33 Everyone ทุกคน
34 Everyone ทุกคน, ทุกท่าน
35 Everyone ทุกท่าน
36 Everything ทุกสิ่ง
37 Everything ทุกสิ่งทุกอย่าง
38 Everything ทุกสิ่งทุกอย่าง
39 Everything ทุกอย่าง
40 Everything สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด, คนที่สำคัญที่สุด
41 Few จำนวนน้อย, จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, นิดหน่อย
42 Fewer จำนวนน้อยกว่า, สิ่งด้อยกว่า
43 Form where แต่ไหน
44 He เขา
45 He เขา (ผู้ชาย)
46 Her เธอ, หล่อน
47 Her Majesty แม่เจ้า
48 Hers ของเธอ, ของหล่อน
49 Herself ตัวเธอเอง, ตัวเธอเอง
50 Him เขาผู้ชาย
51 Himself ตัวของเขา (ผู้ชาย) เอง, ตัวเขาเอง, เขาเอง
52 His ของเขา(ผู้ชาย)
53 His Majesty พระองค์
54 I กระผม
55 I กระหม่อม
56 I กู
57 I ข้า
58 I ข้าพระพุทธเจ้า
59 I ข้าพเจ้า
60 I ข้าเจ้า
61 I คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1, ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม
62 I ดิฉัน
63 I ดีฉัน
64 I ผม
65 I ลูกช้าง
66 I หม่อมฉัน
67 I อัญขยม
68 I อาตมภาพ
69 I อาตมา
70 I อิฉัน
71 I เกล้ากระผม
72 I เกล้ากระหม่อม
73 I เรา
74 Idem เหมือนเดิม (ใช้ในการอ้างถึงเรื่อง บท ตอนที่กล่าวมาแล้ว)
75 It มัน
76 It มัน
77 Its ของมัน
78 Itself ตัวมันเอง
79 Just this นี่เอง
80 Many คนหรือสิ่งของจำนวนมาก
81 Me ฉัน, ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า
82 Mine ของฉัน, ซึ่งเป็นของฉัน
83 Most จำนวนมากที่สุด, ปริมาณมากที่สุด
84 Most ส่วนใหญ่
85 My ของฉัน
86 My lord เจ้าประคุณ
87 Myself ตัวของฉัน, ตัวของฉันเอง
88 Nationwide ทั้งเมือง
89 Neither ต่างก็ไม่, ไม่ทั้งสอง
90 Nineteen เลขสิบเก้า, สิบเก้า
91 Nineteenth ลำดับที่สิบเก้า
92 Ninetieth ลำดับเก้าสิบ
93 Ninety เก้าสิบ
94 Ninth ลำดับที่เก้า
95 No one ไม่มีใคร
96 No one ไม่มีใคร
97 Nobody ไม่มีใคร
98 None ไม่มีสักสิ่ง, ไม่มีสักคน
99 Nowt ไม่มีอะไรเลย (คำไม่เป็นทางการ)
100 Old lady อีแก่
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่