ค้นหาคำศัพท์

marital status

Noun

1

สถานภาพ (โสด ม่ายหรือแต่งงาน)

2

สถานภาพการสมรส


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

marital status

สถานภาพ สมรส

2

single marital status    

สถานภาพการสมรส โสด    

3

marital status : single

สถานภาพ: โสด

4

3. marital status: married

3.สถานภาพการสมรส : สมรสแล้ว

5

(e.g.,age,marital status,household income)

(เช่นอายุสถานภาพสมรสรายได้ของครอบครัว)

6

marital status and being together with

สถานภาพ สมรสและอยู่ด้วยกัน กับ

7

studies have examined demographic (e.g.,age,marital status,household income)

การศึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลประชากร (เช่นอายุสถานภาพสมรสรายได้ของครอบครัว)

8

which of the following can best describe your current marital status?

ข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถอธิบายสถานภาพสมรสของคุณในปัจจุบันได้ดีที่สุด

9

demographic data(i.e.,age,marital status,level of education,household income and race)

ข้อมูลประชากร (อายุสถานภาพสมรสระดับการศึกษารายได้ของครัวเรือนและเชื้อชาติ)

10

if you are updating your marital status you must supply an original or certified copy of the relevant certificate to support your change of marital status (for example marriage,civil partnership,divorce,dissolution)

หากคุณกำลังปรับปรุงสถานภาพการสมรสคุณต้องจัดหาสำเนาต้นฉบับหรือสำเนาใบรับรองที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนสถานภาพการสมรส (ตัวอย่างเช่นการแต่งงานการแต่งงานการหย่าร้างการยุบ)

11

what is the export requirement for status?

ตอนที่ export ต้องการให้ status เป็นอะไร

12

marital status 1 son date of birth: may 27, 1972 (47 years) private car: yes

สถานภาพ : สมรส บุตรชาย 1 คน วันเดือนปีเกิด: 27 พ.ค.2515(47 ปี) รถยนต์ส่วนตัว: มี

13

- display usb camera connection status.  

- display usb camera connection status.  

14

what is the solution to this day when the export status is?

แล้วมีการแก้ข้อมูลในวันนี้เลย ตอนที่ export จะให้ status เป็นอะไร

15

the same day when export was given status.

และมีการแก้ไขข้อมูลในวันเดียวกัน ตอนที่ export จะให้ status เป็นอะไร

16

help to update her status correctly as well.

ช่วยดำการ update status ของหล่อนให้ถูกต้องด้วย

17

born on january 1, 1993, aged 26 years, continuous fishing career, marital status, cc6532689 current address no. 39/1, moo 1, ratsada subdistrict, mueang district, phuket province on june 5, 2019, the group of cbos, a light-coordinated raft, asked for help via disac

เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.1993 อายุ 26 ปี อาชีพ ประมงต่อเนื่อง สถานภาพ สมรส เลขที่cc6532689 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่39/1 หมู่ที่1 ตำบล รัษฎา อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ทางกลุ่ม cbos แพแสงประสานขอความช่วยเหลือทางdisac ช่

18

the same day, when the export status.

และมีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในวันเดียวกัน ตอนที่ export จะให้ status เป็นอะไร

19

status

สถานะ

20

samples with age, marital status, education level, occupation, average monthly income and the number of different family members is more likely to tell or recommend to others to buy low rise condominiums of pruksa real estate public company limited with significant differences

กลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจำนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีแนวโน้มที่จะบอกต่อหรือแนะนำให้ผู้อื่นซื้อ คอนโดมิเนียม low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จำกัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม