ค้นหาคำศัพท์

c programming language

Noun

1

ภาษาซี


ตัวอย่างประโยค

google translate

1

in a programming language, these programming instructions are called statements.

ในภาษาเขียนโปรแกรมคำแนะนำในการเขียนโปรแกรมเหล่านี้เรียกว่า statement

2

in a programming language, these programming instructions are called statements.

ในภาษาเขียนโปรแกรมคำแนะนำในการเขียนโปรแกรมเหล่านี้เรียกว่า statement

3

will use computer language as c #

จะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษา c#

4

fluent in, at least one of, crystal report, vb, c++, c# or other object-oriented programming

อย่างคล่องแคล่วอย่างน้อยหนึ่งใน crystal report, vb, c ++, c # หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอื่น ๆ

5

programming skills

ทักษะด้านการเขียนโปรแกรม

6

will be a program that uses computer language in c language

จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษา c

7

arduino programming

เขียนโปรแกรม arduino

8

programming procedure.

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

9

programmers using a programming language work at this level of abstraction

โปรแกรมเมอร์ที่ใช้ภาษาโปรแกรมในระดับที่เป็นนามธรรม

10

computer programming

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

11

basic programming

เขียนโปรแกรมเบื้องต้น

12

c ++ is a computer language for general purposes.

c++ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป

13

pycharm in programming

pycharmในการเขียนโปรแกรม

14

c is one of the most widely used programming languages ​​of all time.

ภาษาซีเป็นภาษาโปรแกรมหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดตลอดกาล

15

integer linear programming

การโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็ม

16

programming control systems

ระบบควบคุมการโปรแกรม

17

 english, reading or language arts

 english, reading or language arts

18

i learned programming.

ผมได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม

19

and computer programming

และวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

20

Ţ a c c c c c c c c c c c c c c c c c c c drag drag drag drag drag drag drag drag.

dragoste, te iubesc, să păstrăm ceea ce avem, deoarece mulți oameni de-a lungul vieții lor nu pot să construiască o astfel de relație minunată.

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม